ranitidin za decu

ranitidin jenis obat http://forborndiarre.website/ranitidin-for-b%C3%B8rn.aspx ranitidin yan etkileriവിവേകാന്ദും സര്‍വമത സത്യവാദവും തമ്മിലെന്ത്?  |  പി.വി.എ പ്രിംറോസ്">

Niche Of Truth | Dawa Books

]pkvXIw 9 / ew 11 / 2013 tabv / 1433 PamZp BJ

Home | Why Sneha Samvadam | Reading Problem | Archives | Subscription | Contact Us

Today: Sunday, December 17, 2017 

 

Share with Messenger

       

]{Xm[n]v ]dbm\pXv...

Send this page to your Friend

Gimpeleinu
"BfpIfpsS hnai\sfbpw \nsbbpw ]qWambn CmXmm\mIpsav IcpXph _pniq\ycmWv. hkvXpXm]cambn Imcysf hnebncppIbpw kzs AXn\\pkrXambn koIcnpIbpw sNph, P\ ]pIgvpXnt\m BkzZnpI hnainpXns\bmWv. P\ \ymbamb coXnbnemWv {]iwknpsXnt]mepw AXv Xm AdnbpXpaqew X\nv Xspdnp Xs aXnv h[nnpIbpw AXv Xs \IfpsS aqeyw IpdbvpIbpw sNbvtXmw FXpsImmWnXv. P\ A\ymbamb coXnbn, AlXsSm ImcynemWv {]iwknpsXn AXv Xm AdnbpXpaqew bYmYam Hcp Imcyssmn X\nv A\ymbamb ktmjapmhpIbpw AXv Hcp henb Xnbmbn XocpIbpw sNpsaXpsImpIqSnbmWnXv. AtXkabw P\ \ymbambn hnainpIbpw Xm AXv AdnbpIbpw sNpXpaqew Xs sXpIsfdnv kzbw a\nemphm\pw Xm hnainsSp Imcyfn \nv Hgnv \nphm\pw Hcmġv km[npw. CXv Xobmbpw almb `mKyw XsbmWv; sXpImc\msX B `mKyw Dt]nm\mhpIbn. A\ymbamb coXnbn hnainsSpIbpw AXv Xm AdnbpIbpw sNbvXnpw a Ahew_npIbmsWn abpw kl\hpw hgn IqSpX {]Xn^ew e`nph\mbnocphm X\nv Ignbpatm. A\ymbambn hnainphcpsS Nne \ {]h\fpsS {]Xn^ehpw Abmġv e`npatm. Ghpa[nIw c Bhiyap \ymbhn[n \mfn Ch Abmġp kIafmbn FsSpIbpw sNpw. Xm {]hnpItbm {]hnm\mbn {]bmksSpItbm sNm \bpsS {]Xn^ew e`npIsbXns\ sNdpXmbn ImWpI hnUvVnI am{XamWv. P\ Abmsfpdnv {]iwknmepw Csnepw AXv Abm AdnbmnStmfwImew Abmġv AXpsImv KpWtam tZmjtam DmhpIbn. Fm hnai\ns nXn AX. AXv Abm Adnmepw Csnepw Abmġv KpWIcamWv. Fs\bmsWnepw AXv Abmġv {]Xn^ew t\SnsmSppp.'

lnPvd Amw \qmn Pohn {]kn Aeqknb apkvenw _pnPohn Camw A_q aplZv C_v\p lkans Inm_p AJvemJp hkvknbm ^o apZmhmp \p^qkv F {Kٯnse, "A AJvep hdml' F `mKv {]iwksbbpw hnai\sbpwIpdnv ]cmainptm Camw ]d apIfnes hcnI Fmepap {]t_m[Iv shfnw \IphbmWv. {]iwk CjvSsSpIbpw hnai\w shdppIbpw sNpIsb am\pjnIamb kzm`mhnIX a\pjya\pIsf Akzhpw AimhpampXmsWpw {]kvXpX Aimnbn\nv csSphm\p Ghpw \ acpv Amlphns Xr]vXnpthn PohnpIbmsWpw kaYnpsImmWv Camw C_v\p lkw apIfn ]d \ncoW \SpXv. P\fpsS {]iwk B{KlnpIbpw hnai\w `bpIbpw sNphv Ah AdnbmsX kzw kIa \jvSsSpIbmWv sNpsXpw Acmv BmYambn Amlphns Xr]vXn am{Xw ImwnpsImv Ia sNphmt\m As\ kzPohnXw {]Imiam\ampht\m Ignbns hkvXpXbntemWv Camw ChnsS shfnw hoipXv.

Amlphns aXw aphv FnpsImSppIbpw Ahcpambn kwhZnpIbpw sNm ]cn{ianphsc kw_nnStmfw Ah sNp {]h\sfmw Amlphns {]oXn am{Xw DtinpsImmsWv Ddphcpt _m[yXbpv. BfpIfpsS {]iwk B{KlnpIbpw BiwkI ImwnpIbpw ISn {]XonpIbpw sNphv ]etmgpw kXyw Xpdp]dbm IgnpsImWsan. Amlp am{XamWv Bcm[ys\v {]t_m[\w sNphsc kw_nnStmfw krjvSn]qPbpsS \ncYIX t_m[ysSptnhcnI kzm`mhnIamWv. krjvSn]qPIcpsSbpw AXns\ \ymboIcnphcpsSbpw BZi]camb shdpv kmZnpsImmsX kXykambn kXyaX {]t_m[\w \nhlnphm\mhpIbnsYw. {]t_m[nXcpsS \ ImwnpsImpw tamw B{KlnpsImpamWv kXyntev Ahsc WnpsXnepw {]iwkbmhpIbn, A`niwkbmbncnpw {]t_m[Iv t\cntSnhcnIsbv {]hmNImcpsSsbmw Ncn{Xw hyamppv. {]hmNImcpsS hynPohnXn aXnphcmbncppshnt]mepw Ahsc hnainpIbpw \nnpIbpw sNm\mWv {]t_m[nXkaqlw samn XmdmbXv F hkvXpX \Ip ]mTw hnesXmWv. hyn]cambn F{XXs \I DsmphcmsWnepw kXyw ]dbm Nqw ImWnphv hnai\fpw \nbpw t\cntSnhcpsa ]mTw; Cu ]mTw bYmcq]n DsmmXpsImmWv {]iwkI am{Xw B{KlnpIbpw hnai\ shdppIbpw sNp AhbpmIpXv. {]iwkIf, hnai\fmWv bYmYn Amlphns Xr]vXn Imwnph B{KlnpIsb C_v\p lkans \ncoWw {]kamIpXv ChnsSbmWv.

{]iwkI tIġm B{KlnmXncnpIbpw hnai\sf `bmXncnpIbpw sNphv am{Xsa bYmcq]n Ckvemans\ {]Xn\n[oIcnpIbpw Ifteianm XuloZv {]t_m[\w \SpIbpw sNm\mIqshmWv {]hmNIamcpsS Ncn{Xw \Ip ]mTw.

kzmcpw CjvSshcpamWv _lpssZhmcm[\bpsS hmfpw {]tbmmfpw \ymboIcnphcpsasXmpw Xs {]t_m[\hoYnbn NqtmsS \ne\nphm {]hmNIamv XSambnn. Fmesbpw XuloZn{]t_m[Iv amXrIbmb C{_mlnw \_n (A)bpsS i\mb hnaiI\pw FXncmfnbpw kzw ]nXmhpXsbmbncpphtm. kzw _oPn ]nd ]p{X FXncmfnbmbpsXv \qlv \_n (A)sbtbm kztmsSmw InSd ]nSph XnbpsS ]psXv eqXzv \_n (A)sbtbm BZi {]t_m[\cwKp\nv ]nncnnnn. ]nXrhy\mb A_qel_v iamb hnai\fpambn cwKpmbncpXpw Xs kwcnpIbpw Xmmbn \npIbpw sNptXmsSmw Xs Xs hnaiItcmsSmw Bibmbbn InSph\mWv Xs asmcp ]nXrhy\mb A_qXmen_v FXpw Ana {]hmNIs\(kz) Gsd ZpxJnnncppshnepw BZi{]t_m[\cwKv A]sanepw hnphogvN sNphm {]tNmZnnnn. Xs \m]Xv hbphsc XtmsSmw DmhpIbpw Xs AAao Fv hnfnp {]iwknpIbpw Xs hnainphm Bscbpw A\phZnmXncnpIbpw sNbvXncph XsbmWv Xm kXyw Dds ]dpshXn\m Xs \nIcpw hnaiIcpambnosX Imcyw, kXyw ]dbpXn sNdnb tXmXnsenepap hnphogvN sNphm aplZv \_n(kz)sb t{]cnnnn. {]iwkI B{KlnpIbpw hnai\sf `bsSpIbpw sNphv {]hmNIamcpsS ]napdmcmIm IgnbpIbnsv hyampXmWv {]hmNIamcpsSsbmw {]t_m[\Ncn{Xw.

CkvemanImZins\Xnscbp hnai\ġv {]amW_hpw hkvXp\njvThpamb adp]Sn \Iphm Nqw ImWnptmgpw X\nsXnscbp hyn]camb hnai\sf BkzZnpIbpw kzmKXtamXpIbpw sNph\mbncnpw kXyhnizmknsb C_v\plkans \ncoWw Gsd {itbamWv. X\nsXnsc \Sp hnai\ Xm Adnmepw Csnepw X\nv KpWIcamsWv a\nempbm Hcnepw Xs hnai\ġv apn Icnpt]mhpIbn. hnai\ kXykamsWn, Xs Xncpphm\p kphWmhkcambmWv Abm AXns\ ImWpI. Xm\dnbmsX hp `hn sXpIsf NqnmWnphm k\v ImWnbmfmbn hnaiIs\ ImWpIbpw, sXpI ]ckyammsX KpWImwtbmsS Xs Xncpnbncpsn Fv B{KlnpIbpamWv Acw hnai\ tIġptm kXyhnizmknI sNpI. hnai\ kXykasn, Xs \nnpIbpw A]IonsSppIbpw sNpXn\pthn am{Xw ]SsXmsWnt]mepw AhtbmSv {InbmIambn {]XnIcnph\mbncnpw kXyhnizmkn. Xm Hcnepw {]Xonm Xcn {]Xonmhcn\nv {Iqcamb \nbpw A`niwkbpapmIptmt]mepw AhtbmSv kwlmcmIambn {]XnIcnv Xs CkvemanI hynXzs IfsSpmsX, kwba\hpw abpw ]menv Ahbvp Amlphns {]Xn^ew ImwnpIbmWv hnizmkn sNpI. AtXmsSmwXs, Xm sNm sXn\v Xs {Iqinph PohnXn Ftmsgnepw sNbvXnp kIat]mepw X\nv KpWIcambmWv `hnpI F Xncndnhpw hnainsSpXns\ a[pcXcamb A\p`hamnopIbmWv sNpI. {]iwkI B{KlnpItbm hnai\sf `bpItbm sNmsX kXyaX {]t_m[\sa ZuXyw \nhlnphmWv Amlphns Xr]vXnv ]m{XamIphm IgnbpI. AXn\v Amlp A\p{Klns. (Bao)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A\kv(d) \nthZ\w: Xncpta\n(kz) Acpfn: X\nnjvSsSpXv Xs ktlmZc\p thnbpw CjvSsSp Xphsc \nfnsemcmfpw kXyhnizm knbmhpIbn. (_pJmcn. 1.2.12)

A_qlpssdd(d) \nthZ\w: \_n(kz) Acpfn: [\w FXp `uXnI hn`hns h\h. Fm [\w FXp a\ns kwXr]vXnbmWv. (_pJmcn. 8.76.453)

 
Cu ew kwhmZn.....
100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
hmb\mcpsS kwhmZw
]{Xm[n]v ]dbm\pXv
Xncpsamgn
IqSnmgv
hnthIm\\pw khaX kXyhmZhpw Xnsev?
]n.hn.F {]nwtdmkv
atXXcXzw, am\hnIX, Ckvemw
Am^v Amnpv
Krl]cn]me\w
]cnWmahnizmks \ymboIcnppthm?

Aen sNmSv
hnip ]mX
 
IqSnmgv.....
00%" cellspacing="0" cellpadding="0">

""Poht\msS `qanbn Ccnp tm aZyw IgnmXncnp a\pjy acnv Acq]nIfmbn sNptm BtLmjnm aZy pgI HgpIp A_vImcn tIm{SmdpsS Xentev Amsb Xcw Xmgvp samlZmWv, A\pbmbnIġv BZcWob\mb hyn. ChnsS bpw samlZns Akw_w AmbpsS Xebnembn. Cu hmpI samlZv aZyelcn bnembncnmw FgpXnbXv.'' aebm fnse Hcp {]apJ tmKdpsS IamWnXv. IqSnmgvbneqsS Dcw {]Xonpp.

XpSv hmbnpI   

 
hnip ]mX : A_qAao
Gimpeleinu
mlp AhXcnn, thZ{Kٯnep Imcy adp shpIbpw, AXnp hnebmbn Xpamb t\ t\SnsbSpp Ibpw sNphcmtcm Ah XfpsS hbdpIfn Xnp \ndpXv \cImnbmsX asmpa. Dbnsgpt]ns \mfn Amlp AhtcmSv kwkmcnpItbm (]m]fn \nv)Ahsc kwipcmpItbm sNpIbn. Ahv thZ\tbdnb inbpmbncnpIbpw sNpw. kmKn\v ]Icw ZpamKhpw ]m]tamN\n\v ]Icw inbpw hmnbhcmIpp Ah. \cIin A\p`hnpXn Ahssmcp abmWv! (2:174,175)

temIcnXmhmb Amlphn s amK\ntZi A\pkcnv Pohnm\p A\p{Klw alm b ku`mKyamWv. kXyns ]v Ddv \nm\pw ssZhnI amKZi\w e`nm\pw B{KlnpIbpw {]mYnpIbpw sNptXmsSmw kmKn \nv ZpamKntev hgpXn t]mImXncnm Pm{KX ]mentXpapv. \_n(kz) hgntISn \nv ctXSpIbpw kmKn\mbn {]mYnpIbpw ]WnsbSppIbpw sNbvXncpp.

XpSv hmbnpI   

 
hmb\mcpsS kwhmZw

0%" cellspacing="0" cellpadding="0">

hopw Nne eu PnlmZv "IYI'
aymam hne]npp...
atXXcXzns t]cn "kmwkvImcnI ]cZqjW'tfm?
UqWns Ckvemamtjw \Ip ]mTw

XpSv hmbnpI   

 
 
 
 
 
   
Editor
M.Mohammed Akbar,
Niche of Truth, P.B No:1981,
Vyttila, Cochin-19.
E-mail: editor@snehasamvadam.com
Subscription
Circulation Manager,
Sneha Samvadam Magazine

P.B No:1981, Vyttila, Cochin-19.
E-mail:
info@snehasamvadam.com
Mailing list

To Get Sneha Samvadam Updates
Join Our Mailing List
Name
Email
          
Copyright 2010 Sneha Samvadam Magazine. All Rights Reserved.